15. 11. 2016

Revize kotlů pod drobnohledemKterý zákon stanovuje povinnost provádění kontroly kotle na tuhá paliva?

Jedná se o zákon č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, respektive jeho novelu, kde se v § 17 odstavec h) uvádí:

(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen

h) provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

Dále se pak v § 23 odstavec 2 bod b) uvádí, že pokud provozovatel stacionárního zdroje nepředloží dokument o kontrole, pak mu hrozí pokuta až 20 000 Kč. Potvrzení o kontrole je nutno předložit pouze na vyžádání, a to příslušnému orgánu ochrany ovzduší nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Stacionárním zdrojem se v tomto případě rozumí nejen kotel na tuhá paliva, ale i krbová kamna, krbová vložka a všechny další spotřebiče s příkonem nad 10 kW a napojením na ústřední vytápění.

Chci vypočítat tepelný příkon mého kotle

K vypočítání tepelného příkonu potřebujeme dvě informace, a to tepelný výkon a účinnost kotle. Výkon kotle bývá uveden na štítku v kW. Pokud není štítek na kotli, pak je tepelný výkon a účinnost uveden v Návodu k instalacvi a obsluze, popřípadě lze tyto údaje zjistit u výrobce. Poté můžeme přistoupit k samotnému výpočtu, jednoduše vydělíme výkon kotle účinností a vynásobíme 100, např. (24 kW / 80%) x 100 = 30 kW příkon.

Je nutné kontrolovat také spotřebič zakoupený letos nebo v loňském roce?

Zákon nezohledňuje stáří spotřebiče, proto musí být kontrolovány i spotřebiče, které jsou ještě v záruční lhůtě, bez ohledu na datum koupě a datum uvedení do provozu.

Kdo smí provést povinnou revizi kotle?

Kontrolu smí provést jedině výrobcem proškolená a autorizovaná osoba. Tato osoba se před provedením kontroly prokazuje oprávněním, kde je, krom jiného, uvedeno identifikační číslo autorizované osoby.

Co všechno doporučujeme mít nachystáno při kontrole kotle na tuhá paliva?

  • doklad o kontrole spalinové cesty - komína - vydává kominík
  • k poskytnutí informací o spotřebiči - záruční list a Návod k instalaci a obsluze spotřebiče
  • datum koupě spotřebiče
  • datum uvedení do provozu
  • výrobní číslo, pokud je čitelné a dostupné - většinou je uvedeno v záručním listu, někdy bývá vyraženo na dvířkách nebo popelníku nebo na skeletu spotřebiče
  • jednou z položek protokolu je i kvalita paliva - revizní technik by tedy měl možnost vidět palivo určené ke spalování v daném spotřebiči
  • zdostupnit ke kontrole veškeré komponenty související s napojením spotřebiče na ústřední topení - akumulační nádrž, expanzní nádoba, ventily, řídící jednotky, čerpadla apod.

Kde najdu seznam oprávněných osob provádět revizi mého kotle na tuhá paliva?

Seznam osob oprávněných provádět kontrolu naleznete na stránkách daného výrobce. Naše firma, Simeček - krby a kachlová kamna, je oprávněna provádět kontroly spotřebičů Romotop, Hoxter, Aquador a Olsberg.

Kolik stojí revize kotlů na tuhá paliva?

Ceny jsou smluvní, řádově od 1000 Kč.

Co všechno by měl revizní technik při kontrole udělat?

Krom kontroly napojení na ústřední topení a posouzení paliva by revizní technik měl prohlédnout samotný zdroj a posoudit jeho stav, zda nejsou popraskány nebo zničeny komponenty v ohništi, apod. V případě nedostatků by měl doporučit výměnu těchto komponent. Měl by rovněž poradit, pokud je třeba, jak správně spotřebič provozovat, nebo-li jak v něm správně topit.

Jak to bude v roce 2018?

V lednu 2018 dojde k dalšímu zpřísnění, kdy bude možno prodávat pouze kotle, které splňují požadavky emisní třídy 4 dle EN 303-5:2012.

A jak to bude po roce 2022?

Od září 2022 bude možno provozovat pouze taková zařízení (nejen kotle, ale i krbová kamna a krbové vložky), které budou splňovat emisní třídu č. 3 (platí pro spotřebiče s teplovodním výměníkem o celkovém příkonu od 10 - 300 kW včetně). To znamená, že všechny kotle, které nebudou splňovat 3. emisní třídu nebo vyšší, nebudou moci být vůbec používánya dle § 23, odst. 2 b) bude být moci uložena pokuta až 50 000 Kč a to i v případech, kdy provozovatel nedodrží přípustnou tmavost kouře (od září 2012), nebo spaluje-li provozovatel hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky (od září 2012).