Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tento reklamační řád byl zpracován dle zák. . 89/2012 Sb. (dále jen „občanského zákoníku") a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Na vyřízení reklamace má prodejce lhůtu 30 kalendářních dnů. Reklamace spojená s chybnou přepravou (zboží bylo doručeno v poškozeném nebo porušeném stavu) se řídí obchodními podmínkami přepravce, které naleznete na stránkách přepravní společnosti DHL International GmbH v sekci Obchodní podmínky.

 

1.2 Ke každému zboží je přikládána faktura. Tato slouží také jako záruční list, pokud tento není přiložen ke zboží samostatně (závislé na výrobci a druhu zboží). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem.

 

1.3 Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu na emailovou adresu obchod@eshop-simecek.cz. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

1.4 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Dohodnete-li se s prodávajícím na lhůtě delší, pak musí být reklamace vyřízena do konce prodloužené lhůty. Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace.

Firma Stanislav Šimeček, příp. autorizovaný servis vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to bezprostředně po přijetí reklamace. V případě uplatnění reklamace osobně na pobočce je potvrzení předáno ihned v papírové podobě, v ostatních případech je potvrzení zasláno e-mailem. Potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém Kupující předal toto zboží firmě Stanislav Šimeček, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.

 V případě, že se na zboží v průběhu záruční doby vyskytnou vady, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu vady zboží odstranil. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Na vyřízení reklamace má prodejce lhůtu 30 kalendářních dnů.


2. Záruční podmínky

a) V případě reklamace zboží kontaktujte pracovníky internetového obchodu Eshop-Šimeček, na e-mailu obchod@eshop-simecek.cz, nebo telefonicky na 775 650 040. Naši pracovníci Vám s reklamací pomohou.

 

b) Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny produktu začne záruční doba plynout od převzetí nové věci. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.

 

c) Je-li závada na spotřebiči opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, je zde bezplatně opravena. V opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.

 

d) Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy zákazník převezme opravené zboží, se do záruční doby nepočítá.

 

e) Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběrateli zpět.

 

f) Reklamace vyřizují autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží. V případě, že seznam není přiložen, sdělí nejbližší středisko prodejce.

 

g) Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

 

3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

• vznikne-li škoda při přepravě zboží. Za vzniklou škodu odpovídá dopravce, informace o postupu reklamace přepravy naleznete v sekci Cena dopravy a podmínky.

• neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,

• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,

• zboží bylo poškozeno zásahem vyšší moci - povodní, požárem apod.

• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,

• zboží bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN,

• v případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat a to po předchozí dohodě se zákazníkem.

  

4. Povinnosti zákazníka pro úspěšné vyřízení reklamačního řízení

4.1 Zákazník je povinen:

• předat zboží k opravě dle předem dohodnutého postupu a

• přiložit ke zboží řádně vyplněný záruční list,

Pomohlo by, kdyby zákazník písemně vypracoval ke zboží úplný popis závady a pořídil fotodokumentaci.